分类 学前语文 下的文章

 sì shí tián yuán zá xìng
   四时田园杂兴
     sòng fàn chéng dà
       宋 范成大

zhòu chū yún tián yè jī má
昼 出 耘 田 夜 绩 麻,

cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā
村 庄 儿 女 各 当 家。

tóng sūn wèi jiě gōng gēng zhī
童 孙 未 解 供 耕 织,

yě bàng sāng yīn xué zhòng guā
也 傍 桑 阴 学 种 瓜。

 hé dǒng chuán liú bié
   和 董 传 留 别
   sòng sushi
    宋 苏轼

cū zēng dà bù guǒ shēng yá , fù yǒu shī shū qì zì huá 。
粗 缯 大 布 裹 生 涯,腹 有 诗 书 气 自 华。

yàn bàn lǎo rú pēng hù yè , qiáng suí jǔ zǐ tà huái huā 。
厌 伴 老 儒 烹 瓠 叶,强 随 举 子 踏 槐 花。

náng kōng bù bàn xún chūn mǎ , yǎn luàn xíng kàn zé xù chē 。
囊 空 不 办 寻 春 马,眼 乱 行 看 择 婿 车。

dé yì yóu kān kuā shì sú , zhào huáng xīn shī zì rú yā 。
得 意 犹 堪 夸 世 俗,诏 黄 新 湿 字 如 鸦。

2021年今年元旦:1月1日

2021年牛年春节:2月11日

2021年牛年元宵节:2月26日

2021年牛年植树节:3月12日

2021年牛年清明节:4月4日

2021年牛年母亲节:5月9日

2021年牛年儿童节:6月1日

2021年牛年端午节:6月14日

2021年牛年父亲节:6月20日

2021年牛年教师节:9月10日

2021年牛年中秋节:9月21日

2021年牛年重阳节:10月14日

本一教育